Obsah Stredoškolskej odbornej činnosti

Uvod             4

Metodika práce           5

I. História Guillan-Barrého syndrómu
Landryho vzostupná paralýza 6
Syndróm Radikuloneuritídy 6
Guillan-Barrého syndróm  8
Neskorší vývoj  9
Historické a alternatívne názvy pre Guillan-Barrého syndróm 9
Neuropatie, ktoré boli podrobne popísané  10

II. Opis a priebeh Guillan-Barrého syndróm a k nemu najbližších neuritíd
Polyradikuloneuritídy – pojem         11
Pôvodca ochorenia, výskyt          11
Priebeh ochorenia           12
Liečba             14
Podstata – Ako syndróm pôsobí ?           15
Polyneuritídy - pojem                16
Výskyt ochorenia, priebeh, liečba           16

CIDP (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiculoneuropathy)
Čo sú to CIDP ?              17
Základné kritéria pre diagnostikovanie CIDP           18
Alternatívne názvy CIDP             18

III. Najčastejšie lekárske úkony využívané pri Guillan - Barrého syndróme
Plazmaferéza              19
Lumbálna punkcia           19
Likvorova diagnostika           19

IV. Najčastejšie vyšetrenia pri Guillan - Barrého syndróme
Elektrokardiografia (EKG)            21
Elektromyografické (EMG) vyšetrenie        21
Holterov monitoring            21

V. Neurón
Regeneračné schopnosti neurónu           22
Vedenie nervového vzruchu             23
Myelínové nervové vlákno                 24

VI. Ja ako pacient s Guillan-Barrého syndrómom
Prejavy syndrómu a rýchla progresia (jún- 15.7.1994)            25
Pobyt na Anesteziologicko-resuscitaènom oddelení (ARO) (15.7.-28.9.1994)            28
Prepúšťacia lekárska správa z ARA         30
Kováčová a moja prvá lieèba v Pieš?anoch (28.9.1994 – 21.12.1994)        33
Prepúšťacia správa - Slovenské lieèebné kúpele Pieš?any    35

Ďaľší vývoj
Prvý kolapsový stav (rok 1995)       36
Prepúšťacia správa - Slovenské lieèebné kúpele Piešťany       37
Druhý kolapsový stav (roky 1996-1998)          38
Lekárske vyšetrenia a prepúš?acie správy súvisiace s kolapsovým stavom           39
Od roku 1999 po súčastnosť (1999–2001)           44
Lekárske vyšetrenia a prepúšťacia správa z ÚVN SNP v Ružomberku        45

VII. Internetová prezentácia odbornej činnosti  48

VIII. GBS v literatúre        50

IX. Medzinárodné organizácie zaoberajúce sa GBS a CIDP

Táto stránka používa cookies. Viac info